Lintukoto logo

Lintukoto / Ihmissuhteet / Parisuhdesopimus

Lintukoto etusivu > Ihmissuhteet > Parisuhdesopimus

Päivän sana: kabotaasi: rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne

Pidätkö?


17 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 19/min.

Allaolevan parisuhdesopimuksen ovat Pörröpää ja Tommy vahvistaneet 06.08.2005.

Parisuhdesopimus

§1 Yleistä

 1. Tällä sopimuksella säädellään ja ohjataan parisuhdetta molempia tyydyttävään, kumpaakin osapuolta kunnioittavaan, oikeudenmukaiseen ja rakkautta ylläpitävään suuntaan.
 2. Sopimuksen noudattaminen edellyttää molemmilta osapuolilta ymmärtäväisyyttä, kärsivällisyyttä, sitkeyttä, uskoa ja rakkautta. Mikäli jompi kumpi osapuoli kokee ettei kykene näitä odotuksia ja sovittuja asioita täyttämään, hän on velvollinen ensi tilassa ilmoittamaan siitä toiselle osapuolelle.
 3. Sopimuksen tarkoitus on kehittää parisuhdetta edelleen. Mikäli molemmat osapuolet ovat yhteisymmärryksessä siitä, että sopimuksen kunnioittaminen ja noudattaminen ei aja tätä tarkoitusta, se voidaan purkaa keskustelun jälkeen.

§2 Osapuolten kiistämättömät oikeudet

 1. Molemmat osapuolet ovat velvollisia kunnioittamaan toistensa oikeuksia ja toimimaan mahdollisuuksien mukaan toisen osapuolen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 2. Kummallakin osapuolella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen. Kumpikaan osapuoli ei saa koskea toiseen ilman tämän tietoa ja suostumusta.
 3. Toisen omaisuutta tulee kunnioittaa. Sitä saa käyttää, mutta sen vahingoittaminen, myyminen, luovuttaminen, kätkeminen jne on kiellettyä ilman omaisuuden haltijan tietoa ja suostumusta. Jos omaisuuden haltija kieltää sen käyttämisen, tulee toisen tätä kieltoa noudattaa.
 4. Toisen yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Molemmilla on oikeus omiin ystäviin, henkilökohtaisiin kirjeisiin, yksityisiin puheluihin, tekstiviesteihin, sähköposteihin jne.
 5. Kummankin osapuolen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa.
 6. Molemmilla osapuolilla on yhtäläinen ja erottamaton oikeus asua yhteisessä kodissa omistussuhteista riippumatta.

§3 Toisen osapuolen huomioonottaminen

 1. Annetut lupaukset tulee pitää. Vain erittäin vahva peruste voi olla syy olla niin tekemättä, ja tällöinkin tulee siitä ilmoittaa ensi tilassa. Erityisen tärkeää tämä on sellaisista asioista, joiden tietää olevan toiselle tärkeitä. Tietämättömyys asian tärkeydestä ei ole oikeutus lupauksen pettämiselle.
 2. Kumpikin on velvollinen ilmoittamaan menemisistään toiselle kohtuullisissa rajoissa.
 3. Toista osapuolta on kohdeltava arvostuksella ja kunnioituksella.
 4. Kumpikin on vastuussa omista puheistaan.

§4 Yhteistyö ja keskustelu

 1. Kumpikaan osapuoli ei saa olettaa toisen tietävän tai ymmärtävän jotain tiettyä asiaa, vaan hänen on se aina ilmoitettava se toiselle. Ellei näin tehdä, ei toisella ole oikeutta loukkaantua tai pahastua siitä että toinen ei ole tehnyt kuten toinen olisi toivonut.
 2. Kummankin osapuolen on kerrottava toiselle tunteistaan ja olostaan (itse halutussa laajuudessa) ja toisen on reagoitava niihin sopivalla tavalla. Muutenkin kaikissa tilanteissa on pyrittävä avoimeen ja rehelliseen keskusteluun. Keskustelussa on painotettava sitä mitä toinen tuntee ja ajattelee eikä sitä mitä hänen pitäisi tehdä tai tuntea.
 3. Kumpikin osapuoli on velvollinen miettimään omaa osuuttaan riitatilanteissa ja sitä kuinka he voisivat omalta osaltaan niitä vähentää ja toimimaan sen mukaisesti.
 4. Kumpikaan ei ole yksin syyllinen riitaan ja kaikenlainen riidan tarkoituksellinen jatkaminen, pitkittäminen, väärän käsityksen tarkoituksellinen antaminen, kostaminen ja toisen kuuntelematta jättäminen on ehdottomasti kiellettyä.
 5. Kumpikin osapuoli on velvollinen auttamaan toista kaikilla mahdollisilla tavoilla kohtuullisuuden huomioiden. Tämä kuitenkin edellyttää sanallista pyyntöä autettavalta. Sellaista apua, jota toinen ei kykene tarjoamaan tai ei voi tarjota esimerkiksi väsymyksen tms vuoksi, ei ole velvollisuus tarjota.
 6. Kumpikaan ei saa luvata toisen puolesta mitään ilman tämän tietoa ja suostumusta.
 7. Kaikista asioista on pyrittävä keskustelemaan. Täydellinen vaikeneminen ja toisaalta hyökkäävä, solvaava keskustelutyyli ovat kiellettyjä. Mikäli toinen tällaiseen syyllistyy, täytyy hänelle siitä kohteliaasti ilmoittaa.

§5 Raha-asiat

 1. Molemmilla on oikeus omiin rahoihinsa eikä toinen osapuoli saa esittää niihin muita vaatimuksia kuin mitä alla on esitetty tai mitä laki määrää.
 2. Molemmat ovat velvollisia parhaan kykynsä mukaan rahoittamaan yhteisiä talousmenoja. Kumpaakaan ei ole kokonan vapautettu, mutta molempien osuuden on oltava suhteessa tuloihin. Osapuolet voivat keskinäisellä sopimuksella tästä poikta.
 3. Tahallinen menojen lisääminen toisen ärsyttämistarkoituksessa, toisen huomion tms vuoksi on kiellettyä ja se, joka näin tekee, joutuu korvaamaan aiheuttamansa ylimääräiset menot. Tämän korvauksen ei katsota kuuluvan normaaleihin talousmenoihin, ts. hän joutuu maksamaan tämän korvauksen oman talousmeno-osuutensa lisäksi.
 4. Kulujen tasapuolisesta jakamisesta voidaan poiketa mikäli molemmat osapuolet sen tietävät ja hyväksyvät.

§6 Taloustyöt

 1. Kumpikin on velvollinen hoitamaan taloustöitä oman aikansa, voimiensa ja kykyjensä puitteissa.
 2. Molemmilla osapuolilla tulee olla sama määrä vapaa-aikaa työn, kotitöiden, opiskelun ja muiden velvollisuuksien jälkeen.
 3. Kotitöihin lasketaan kaikki kodin ylläpitämiseksi vaadittu työ, kuten ruuanlaitto, siivoaminen, koristelu, remontointi, huoltotyöt, tiskaaminen, lastenhoito jne.
 4. Työhön lasketaan kaikki työpaikalla ja työmatkoihin käytetty aika sekä kotona työasioiden hoitamiseen vaadittu aika.
 5. Opiskelu sisältää luennot, harjoitukset, harjoitustyöt, kotitehtävät, lukemisen, opintopiirit, tentit jne.
 6. Työajan arvoa ei määritellä sen mukaan kuinka paljon rahaa sen avulla saadaan talouteen, vaan ainoastaan siihen käytetyn ajan mukaan.
 7. Molemmat ovat yhtälailla velvollisia osallistumaan kaikkiin talous- ja kotitöihin. Jos toinen on kykyjensä, motivaationsa tai muun syyn vuoksi pätevämpi johonkin tehtävään, voi hän sen yksin tehdä mikäli molemmat siihen suostuvat. Tällöin toinen osapuoli tekee vastaavasti enemmän jotain muuta työtä mikäli enemmän töitä tehnyt sitä edellyttää.

§7 Seksuaalinen kanssakäyminen

 1. Kumpikin sitoutuu olemaan läheisessä kanssakäymisessä vain toisen osapuolen kanssa.
 2. Sukupuoliseen kanssakäymiseen ei saa pakottaa, painostaa tms toista osapuolta ja molempien tulee aina ottaa huomioon toisen tarpeet ja odotukset. Tarpeista ja odotuksista täytyy keskustella ja molempien tulee avoimesti ilmoittaa odotuksensa ja tarpeensa.
 3. Seksiä ei saa käyttää kiristys- tai painostuskeinona, aseena riidassa tms. Sen avulla ei saa taivutella toista alistumaan, joustamaan, suostumaan tms. Seksi riidan sopimisen jälkeen, sovinnon päätteeksi yhteisen hyvinvoinnin ja läheisyyden lisäämiseksi on kuitenkin suotavaa.
 4. Lasten hankkimisesta on aina etukäteen keskusteltava ja sovittava toisen osapuolen kanssa. Raskaaksi ei saa hankkiutua tai toista saattaa tämän tahdon tai tiedon vastaisesti.
 5. Ehkäisystä on molempien kannettava vastuuta. Yhdessä voidaan sopia että käytännön syistä se jää toisen osapuolen huolehdittavaksi, mutta tätä käytäntöä tulee aika-ajoin tarkistaa ja tarpeen tullen muuttaa. Molemmat osapuolet ovat yhtä lailla vastuussa ehkäisystä. Mikäli ehkäisy jää käytännön syistä toisen osapuolen vastuulle, tulee hänen ilmoittaa välittömästi ellei enää ole kykenevä tai halukas asiaa hoitamaan.
 6. Seksiä saa harjoittaa vain molempien osapuolten vapaasta tahdosta ja aina toisen osapuolen tahdon ja tarpeen huomioiden.

§8 Sormusten pito ja suhteen julkistaminen

 1. Molemmat ovat velvollisia pitämään kihla- tai vihkisormusta näkyvillä ja nimettömässä sormessa kaikissa tilanteissa, seuraavat poikkeukset huomioiden.
 2. Sormuksen lopullinen poistaminen saa tapahtua vain yhteisymmärryksessä toisen kanssa ja silloinkin sitä on täytynyt edeltää vähintään viikon harkinta-aika. Riitatilanteessa sormusta ei saa poistaa, vaikka molemmat siihen olisivatkin valmiita.
 3. Kun yksikin sormus on otettu lopullisesti pois, tämä sopimus katsotaan rauenneeksi.

§9 Salassapitovelvollisuus

 1. Molemmat osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaiken toiseen osapuoleen liittyvän tiedon jonka voi ajatella olevan tälle millään lailla vahingoksi.
 2. Toiselta osapuolelta tulee etukäteen kysyä lupa tällaisten asioiden kertomiseen, ja luvan saatuaankin tulee kertomisen tapahtua positiivisessa ja rakentavassa hengessä. Lupaa ei saa kysyä painostavasssa hengessä ja ellei sitä myönnetä, on kysyjän alistuttava toisen tahtoon.
 3. Salassapitovelvollisuus on voimassa vielä 1 vuoden sopimuksen raukeamisen jälkeen, mutta silloinkin toisen tarkoituksellinen halventaminen on kiellettyä.
 4. Mikäli tietyn asian selvittäminen läheiselle ystävälle on välttämätöntä asian puimiseksi ja mikäli se tähtää parisuhteen parantamiseen, voidaan asiasta keskustella tämä kanssa. Tällöin se parisuhteen osapuoli, joka näin tekee, on vastuussa siitä ettei hänen ystävänsä levitä tietoa eteenpäin tai käytä sitä muuten väärin.

§10 Riitatilanteet

 1. Riidat on pyrittävä ratkaisemaan mahdollisimman pian ja kaikin keinoin yritettävä estää konfliktin jatkuminen.
 2. Mikäli kiihtymys on liian suuri, voi mennä ulos kävelylle tms, mutta ensisijaisesti riitatilanne pitäisi ratkaista neljän seinän sisällä niin pian kuin mahdollista.
 3. Toisen tahallinen ärsyttäminen ja mustasukkaisuuden lietsominen on kiellettyä.
 4. Riita ei ole riittävä peruste perua omia lupauksiaan tai olla noudattamatta tätä sopimusta.
 5. Seuraavat riitelymenetelmät ovat kiellettyjä:

§11 Sopimuksen rikkominen

 1. Mikäli toinen osapuoli rikkoo jotain tämän sopimuksen kohtaa, ei toisella ole oikeutta tehdä samoin. Hänen on toiselle asiallisesti ilmoitettava että tämä on sopimusta rikkonut. Minkäänlaiset kostotoimet eivät ole hyväksyttyjä.
 2. Sopimuksen rikkojan on selvitettävä syy siihen, että sopimusta rikottiin, esim. ajattelemattomuus, raivostuminen, unohtaminen jne. Asiasta tulee yhteisymmärrykessä keskustella, jonka jälkeen se unohdetaan ja siihen viittaaminen myöhemmin on kiellettyä.
 3. Jos rikkominen on toistuvaa ja tahallista voidaan sopimus purkaa yksipuolisesti toisen osapuolen toimesta.
 4. Purkautunutkaan sopimus ei ole automaattisesti merkki pieleen menneestä parisuhteesta.

§12 Sopimuksen vahvistaminen

 1. Molemmat osapuolet ovat saaneet lukea tämän sopimuksen kokonaisuudessaan rauhassa ja harkiten.
 2. Sopimus voidaan vahvistaa eri tavoin:
 3. Vahvistamalla tämä sopimus sitoudutaan noudattamaan sitä. Samalla sitoudutaan ilmoittamaan hyvissä ajoin mikäli kokee sopimuksen noudattamisen liian vaativaksi tai hankalaksi.
 4. Sopimus on voimassa (soveltuvin osin) niin kauan kun osapuolet ovat keskenään parisuhteessa, kihloissa, avo- tai avioliitossa.
 5. Sopimusta koskevat erimielisyydet tulee hoitaa yhteisymmärryksessä ja keskustelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään asia parisuhdetuomioistuimessa.

Pörröpää ja Tommy ovat vahvistaneet tämän sopimuksen 06.08.2005.